Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Aan te vragen via het UWV

De crisismaatregel voor ondernemers met personeel

Omdat de bestaande regeling ‘werktijdverkorting’ niet werkbaar is tijdens deze crisis is deze vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling is via het UWV aan te vragen.

update 01.06.2020

De NOW wordt verlengd met 3 maanden tot en met 31 augustus 2020. Er wordt naar gestreefd dat per 6 juli 2020 de aanvraag ingediend kan worden voor de tegemoetkoming voor de perioden juni, juli en augustus.

Een aantal nieuwe voorwaarden NOW 2.0:
– referentiemaand voor de loonsom voor het 2e kwartaal is gesteld op maart 2020
– de verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%. (wordt er bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd dan wordt de subsidie voor die werknemers met 100% gekort)
– werkgevers krijgen een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. (er kan evt. gebruik gemaakt worden van de O&O subsidie vanuit de overheid (‘NL leert door’))
– over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus uitgekeerd worden én mogen er geen eigen aandelen ingekocht worden wanneer het steunbedrag gelijk of hoger is dan het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is.
– de opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%

update 27.05.2020

Vraag je voor jouw bedrijf de NOW aan en is dit bedrag hoger dan €100.000. Dan stelt de belastingdienst een accountantsverklaring verplicht bij het definitief vaststellen van de hoogte hiervan.

Wat is NOW?

Wanneer je als ondernemer jouw omzet sinds 01.03.2020 met meer dan 20% ziet dalen kan je een beroep doen op de NOW-regeling.

Omdat deze regeling zich richt op het behoud van banen dient de werkgever zich vooraf te committeren aan de verplichting om géén ontslag op economische gronden aan te vragen.

Deze regeling is voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor een periode van 3 maanden. Wanneer nodig kan dit  eventueel met nog eens 3 maanden verlengd worden. Aan deze verlenging kunnen extra voorwaarden verbonden zijn.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De hoogte van het bedrag is een percentage van de loonsom. De hoogte van dit percentage afhankelijk is van de terugval in de omzet. 

Terugval in omzet Hoogte tegemoetkoming
100% 90%
50% 45%
25% 22,5%

Krijg ik direct de gehele tegemoetkoming?

Bij toekenning van de aanvraag ontvang je 80% van het toegekende percentage. Aan het einde van het termijn (bijv. 3 maanden) wordt gekeken hoe hoog het werkelijke omzetverlies was én wat de werkelijke loonsom is geweest. Op basis van deze informatie wordt er een eindafrekening opgemaakt. Heb je te weinig ontvangen dan wordt dit uitgekeerd. Had je eigenlijk recht op een kleiner bedrag aan tegemoetkoming dan zal je geld terug moeten betalen. 

Oftewel zorg voor een zo correct mogelijke aanvraag zodat je later niet alsnog in de problemen gaat komen.