fbpx

Privacyverklaring


Persoonsgegevens
Administratiekantoor van der Zwet (AKZ) verwerkt ten bate van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijke persoon.

AKZ gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Verder gebruikt AKZ alle aan haar beschikbaar gestelde, door de opdrachtgever verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten bate van haar dienstverlening.

Grondslag van de verwerking
AKZ baseert het gebruik van persoonsgegevens op de AVG. Op grond van deze Algemene Verordening en de daarin opgenomen artikelen en regels is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten bate van een aangegane overeenkomst met opdrachtgever en/of een wettelijke verplichting.

Uit de AVG volgt dat AKZ de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Verantwoordelijke
AKZ is veelal de zogenoemde gezamenlijke Dataverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat AKZ samen met opdrachtgever beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

AKZ is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden gebruikt.

Beveiliging persoonsgegevens
De AVG verplicht AKZ om geschikte technische en organisatorische stappen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt bijvoorbeeld de communicatie met de portal versleuteld, via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens
AKZ bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens 26 maanden, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen. Na inwilligen van het verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens zullen deze 1 jaar na dato geheel uit alle systemen incl. back-ups verdwenen zijn.

Cookies
We gebruiken cookies op onze website. U kunt meer lezen hierover in ons cookiebeleid.

Privacy rechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht tot correctie of verwijdering van deze persoonsgegevens.

Wil je weten welke persoonsgegevens AKZ van jou heeft verwerkt; dan is mogelijk een schriftelijk inzageverzoek te doen. Deze zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken beantwoord worden. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan is een aanvullend verzoek nodig om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

 Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Laatste wijziging is van 23 mei 2018.

Inzage en wijzigen van gegevens
Vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan AKZ via het e-mailadres: support@akzwet.nl.

0